Arbetsmiljöpolicy

Inom Vara Plåtslageri AB bedrivs försäljning, tillverkning och montering av plåt- och ventilationsarbeten.

Företaget har tretton fastanställda med huvudkontor i Vara med tillverkning och lager samt en filial i Lidköping med en mindre verkstad.

Personalen är företagets största tillgång och för att vara konkurrenskraftiga på marknaden och en attraktiv arbetsplats för personalen eftersträvas hela tiden en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljömål

  • Vi vill ha en jämlik arbetsplats där vi välkomnar alla oavsett kön, sexuell läggning, religion, ålder eller etnicitet.
  • Vi strävar efter en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och att inte utsätta våra medarbetare för ohälsa eller olycksfall.
  • Vår arbetsmiljö ska verka tillfredsställande och vara anpassad efter människors olika fysiska och psykiska förutsättningar, samt att vi ska arbeta aktivt med att förebygga risker och olycksfall i våra lokaler.
  • Det är viktigt att våra medarbetare trivs och kan utvecklas och påverka sitt arbete. För att nå dit vill vi ha en öppen och ärlig kommunikation bland både medarbetare och arbetsgivare.
  • Arbetsgivare och medarbetare är skyldiga att följa de instruktioner och rutiner som finns för att verka för en god arbetsmiljö samt för att förebygga ohälsa och olyckor.
  • Vid ohälsa eller annat tillbud som arbetsgivaren inte har möjlighet eller utbildning att hantera skall utomstående expertis anlitas.
  • Våra lokaler och maskiner ska i möjligaste mån vara tillfredsställande ur arbetshygienisk och ergonomisk synpunkt samt underhållas väl.

Vara Mars 2015

Vara Plåtslageri